Документи

Училищна програма 2022/2023

Бюджет

Правилник за дейността на училището

 

 

Годишен план

Училищен учебен план 2022/2023

Правилник за вътрешния трудов ред

Етичен кодекс

Годишна учебна програма

Правилник за работа в компютърната зала

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение,възпитание и труд в училище

Заявление признаване от чужбина

Заявление за прием в първи клас

Заявление за прием в пети клас

Заявление за преместване на ученик

Заявление за издаване на дубликат

Заявление за валидиране на компетентности

 

 

Брой свободни места по класове2023-24г.