Продължете към съдържанието

Документи

Училищна програма

Бюджет

Правилник за дейността на училището

Годишен план

Училищен учебен план

Правилник за вътрешния трудов ред

Етичен кодекс

Годишна учебна програма

Правилник за работа в компютърната зала

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение,възпитание и труд в училище

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОУ“ХРИСТО БОТЕВ“

мерки за повишаване качеството на образованието

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

правила за използване на ел.дневник

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

програма за превенция на ранното напускане на училище

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

програма за деца от уязвими групи

СИСТЕМА ОТ КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА  ПОСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКИ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА 1-3 КЛАС

система от качествени показатели за оценяване от 1 до 3 клас