Служители

Стелиана Илиева Петкова-Добрева – Директор

Нели Илиева Пенчева – Главен учител

Елизабета Димитрова Георгиева – Старши учител в началeн етап

Иванка Иванова Николова – Старши учител, преподавател по български езек

Миглена Йорданова Петрова – Старши учител, преподавател по физ. възпитание и спорт, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда

Зоя Йовчева Михалева – Старши учител преподавател по руски език, английски език

Нели Николаева Абаджиева –  Учител ЦДО

Анка Недева Камбурова – Старши учител ЦДО

Мирем Мустафова Османова –  Учител по математика , физика и информационни технологии

Елка Иванова Чифудова – Касиер – домакин

Мустафа Нияниев Хюсеинов – Шофьор

Йорданка Иванова Апостолова – Счетоводител