ПРОЕКТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

  • Проект „Образование за утрешния ден“

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ работи по проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ BG05M2OP001-2.012.0001.В училището има една създадена група „Ние и компютърът“ с ръководител Мирем Османова. В групата са включени 9 деца.По проекта на училището беше предоставен интерактивен дисплей , който спомага за провеждане на занятията на учениците включени в групата.

  • Проект „Подкрепа за успех“
  • Проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Съгласно заповед № РД 09-006/27.04.2021 година  на Министерство на образованието, ОУ „ХРИСТО БОТЕВ “ с. Беброво е одобрено за участие по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Стойността на проекта е за 109 562 541,93 лева. Проекта се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU). Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. През месец юни по сметката на училището са постъпили  287,10 лв. Средствата са заложени в § 63-01 Получени трансфери и ще бъдат  разходвани в дейност 322 .